Indledning

Ferieboligen/hotellet er ikke ejet af Norsk Hytte Udlejning, men af en tredjemand (feriehusejer eller den pågældende destination). Norsk Hytte Udlejning er den part, der stiller ferieboligen til rådighed for gæsten på vegne af feriehusejer/destinationen og for feriehusejers/destinationens regning. Norsk Hytte Udlejning har indgået en aftale med feriehusejer eller den pågældende destination, hvorefter Norsk Hytte Udlejning har ret til at formidle udlejning af feriehuset.

 

Definition

Begrebet feriebolig anvendes om både hytter, ferielejligheder og hotelophold.

 

 

1. Aftalen

1.1 Aftalegrundlaget

Nærværende lejebetingelser udgør sammen med rejsebevis og fakturavilkårene for den aftale, gæsten indgår med Norsk Hytte Udlejning.

 

Rejsebureauer, internetportaler og andre bookingsteder kan ikke indgå aftaler, der afviger fra Norsk Hytte Udlejnings lejebetingelser.

 

Aftalen mellem Norsk Hytte Udlejning og gæsten er bindende fra Norsk Hytte Udlejning har bekræftet bestillingen.

 

Norsk Hytte Udlejning fremsender umiddelbart efter booking en skriftlig bekræftelse på bestillingen samt andre nødvendige dokumenter. Det er gæstens ansvar at kontrollere bekræftelsen, herunder at ankomst og afrejsedato er angivet korrekt. 

 

 

2. Lejeperiode

De på lejedokumenterne anførte ankomst- og afrejsetidspunkter er til enhver tid gældende. I lejedokumenterne findes oplysninger om hvor og hvornår nøgle kan udleveres, og hvornår ferieboligen er indflytningsklar.

 

Nøgler kan kun udleveres såfremt den fulde leje er betalt og mod forevisning af originalt lejebevis.

 

Ankomst og afrejsetidspunkt vil fremgå af lejebevis/faktura.

På store ankomstdage kan vi ikke garanterer tjek ind kl. 17.00.

 

I særlige tilfælde, hvis de efterfølgende gæster først ankommer senere på dagen, er der på enkelte destinationer mulighed for at blive i ferieboligen til et senere aftalt tidspunkt. Det samme gælder, såfremt ferieboligen er ledig før kl. 16.00/17.00 på ankomstdagen. Begge dele alene efter forudgående aftale og gælder primært NHU hytter på Hafjell.

 

 

3. Ferieboligen

3.1 Ferieboligen og grundens anvendelse:

Medmindre andet er aftalt med Norsk Hytte Udlejning må ferieboligen ikke anvendes til andet end ferieformål. Det er forbudt at opstille telte, campingvogne eller lignende på eller ved feriehusgrunden.

 

3.2 Deltagerantal

Ferieboligen må til en hver tid højst bebos af det på lejebeviset anførte antal personer. Antallet inkluderer tillige børn uanset alder.

 

Ferieboligerne er indrettet med rigtige sengepladser, hvorfor det ikke er muligt at redde op på sofa, hems eller lignende, medmindre dette fremgår af bemærkningerne.

 

3.3 Husdyr

Det er kun tilladt at medbringe husdyr i de hytter og lejligheder, hvor der på hytte-/lejlighedsbeskrivelsen står at husdyr er tilladt. Såfremt man alligevel medbringer husdyr, så afvises hund/gæst ved ankomst og lejebeløbet refunderes ikke.

 

3.4 Rygning

Det er ikke tilladt at ryge indendørs i ferieboligerne. Der må i stedet ryges udenfor ved opsatte askebægre. Der rejses krav om erstatning, såfremt dette ikke overholdes.

 

3.5 Inventar og udstyr

Ferieboligen er udstyret med køkkengrej, dyner/vattæpper og hovedpuder.

 

3.6 Linned, håndklæder mm. 

Sengelinned, håndklæder, viskestykker og karklude skal medbringes ved leje af feriebolig. Førnævnte kan dog lejes på destinationen. Vi anbefaler dog at bestille dette ved booking eller senest 14 dage før ankomst.

 

Ved bestilling af sengelinned, håndklæder, viskestykker, karklude, barneseng og barnestol efter booking vil der blive opkrævet et administrationsgebyr på 95,- Dkk.

 

3.7 Ski in/Ski out

Ski-in/ski-out betyder, at man kan køre på ski fra ferieboligen til alpinbakken uden at skulle gå langt. Ved mange ferieboliger er den angivne afstand til bakker lig med afstand fra feriebolig og til skivej. Præparering af disse er afhængig af natursne.

 

3.8 Internet/Wifi

Medmindre andet specifikt fremgår af beskrivelsen af ferieboligen, forefindes der ikke internet/Wifi i ferieboligen.

 

Vi gør opmærksom på, at der i fjeldområder kan være dårlig dækning og at der kan opleves udfald.

 

3.9 Træning/reserverede pister i Hafjell/Kvitfjell

Hafjell har status som nationalanlæg for tekniske discipliner, derfor beder vi vore gæster være opmærksomme på, at enkelte pister kan være forbeholdt træning/løb.

 

 

4. Priser og betalinger

4.1 Priser og gebyrer

Priserne for leje af feriebolig/hotel er gældende for det oplyste antal personer i det ønskede tidsrum. Priserne fremgår af rejsebevis/faktura.

 

Priserne er inklusiv elforbrug og vand medmindre andet er anført.

 

Alle bookinger pålægges et bookinggebyr på DKK 95,-

 

4.2 Depositum

Der opkræves et depositum på 25 % af lejebeløbet, pr. feriebolig/hotelophold.

Depositum opkræves ved online bestilling eller ved modtagelse af bekræftelse som sendes pr. mail eller post.

 

Depositum er en del af lejens pris og tilbagebetales ikke.

 

4.3 Betaling

Restbeløbet indbetales senest 55 dage før ankomst.

Bookinger på Hafjell og Kvitfjell med mindst 12 personer indbetales senest 70 dage før ankomst. Dette gælder dog ikke NHU hytter på Hafjell.


Ved bestilling mindre end 55 dage før ankomst indbetales hele rejsens pris ved bestilling.  Dog 70 dage før ankomst ved bookinger på Hafjell og Kvitfjell jf. ovenstående.

 

Ved betaling af depositum eller hele rejsens pris, accepteres samtidig Norsk Hytte Udlejnings lejebetingelser.

 

4.4 Betalingsmetode

Betaling kan ske på følgende måder:

    1. Via online betaling (Dankort, Visa kort, MasterCard, Maestro card – se kort på website). Beløbet hæves på gæstens betalingskort, når bestilling/booking er gået igennem.


    2. Manuel faktura tilsendes på mail efter booking og betales via netbank. Herfor opkræves DKK 200,- i faktureringsgebyr.
 
    3. Betaling kan også ske ved indbetaling til vores bankkonto enten i Norge eller Danmark (se på www.norskhytteudlejning.dk under kontakt).
 

4.5 Prisændringer

Norsk Hytte Udlejning forbeholder sig ret til at forhøje lejeprisen forholdsmæssigt, såfremt der sker væsentlige ændringer i valutakurser, afgifter, moms, transportomkostninger (brændstof o.lign.) og andre uforudsete nye eller forhøjede afgifter/skatter.

 

Prisstigningen skal varsles snarest muligt og senest 20 dage før afrejse.

Stiger den fakturerede pris med mere end 10%, har gæsten ret til at afbestille rejsen med fuld refusion.

 

 

5. Ændringer

I tilfælde af, at ferieboligen er blevet solgt, eller har været udsat for skader som gør ferieboligen ubeboelig forbeholder Norsk Hytte Udlejning sig ret til at ændre vilkårene for arrangementet i det omfang gæsten kan tilbydes andre tilsvarende ydelser. Dette sker uden meromkostninger for gæsten.

 

Hvis arrangementet ikke kan leveres i henhold til bekræftelsen og nærværende betingelser, og Norsk Hytte Udlejning ikke kan tilbyde gæsten en anden tilsvarende ydelse, har gæsten ret til at hæve aftalen. Gæsten har tillige ret til at hæve aftalen, såfremt betingelserne ændres til væsentlig ulempe for gæsten. I dette tilfælde refunderer Norsk Hytte Udlejning det fulde, indbetalte beløb, dog med fradrag af en eventuel nytteværdi gæsten måtte have haft.

 

Gæsten har ret til at sætte en anden person i sit sted, hvilket Norsk Hytte Udlejning skal acceptere, medmindre særlige forhold taler herimod. Et sådant forhold kan f.eks. være, at personen ikke opfylder alderskravet på destinationen. Ved ændring af bestillingen er Norsk Hytte Udlejning berettiget til at pålægge et ændringsgebyr på DKK 200,-

 

Er aftalen overdraget er overdrageren og erhververen solidarisk ansvarlige overfor Norsk Hytte Udlejning, herunder eventuelt udestående betalinger for rejsen.

 

 

6. Manglende betaling 

Såfremt depositum eller restbetaling ikke er Norsk Hytte Udlejning i hænde senest på den dato, som fremgår af bekræftelsen annulleres bestillingen. Manglende betaling betragtes som en afbestilling, hvorfor reglerne om afbestilling jf. pkt. 7 træder i kraft

 

 

7. Annullering/afbestilling

Afbestilling kan alene fra gæstens side ske skriftligt, og er først gældende fra det tidspunkt hvor Norsk Hytte Udlejning har modtaget skriftlig meddelelse herom.

 

Manglende betaling jf. pkt. 6 vil dog af Norsk Hytte Udlejning blive betragtet som afbestilling, og behandles efter nedenstående bestemmelser.

 

Depositum tilbagebetales ikke ved afbestilling.

 

Ved afbestilling senere end 55 dage før ankomst, dog 70 dage før ankomst for følgende destinationer: Kvitfjell og Hafjell (dog ikke NHU hytter på Hafjell) hæfter gæsten for den fulde booking. Gæsten er således forpligtet til at afholde alle omkostninger i forbindelse med bookingen.

 

I forbindelse med reservation/bestilling af feriebolig opfordres gæsten til at have tegnet en behørig afbestillingsforsikring.

 

 

8. Gæstens forpligtelser

8.1 Alderskrav

Gæsten skal som minimum være fyldt 18 år, den dag booking gennemføres. Den bookingansvarlige skal være fyldt 25 år ved bestilling af ophold på Hafjell. Aldersgrænsen kan variere for de øvrige destinationer, hvorfor i bedes kontakte Norsk Hytte Udlejning for en afklaring heraf.

 

8.2 Ordensregler og anvisninger

Gæsten skal følge de ordensregler, anvisninger, ski regler og bestemmelser, som gælder for den pågældende destination.

 

Mellem kl. 23.00 og 07.00 skal gæsten udvise hensyn m.h.t støj og øvrige forhold over for de øvrige gæster.

 

Norsk Hytte Udlejning har ret til med omgående virkning at opsige aftalen, hvis gæsten eller nogen i dennes selskab optræder forstyrrende og/eller volder skade på ferieboligen eller såfremt ferieboligen anvendes til andet formål end det i medfør af pkt. 3.1 aftalte.

 

8.3 Nøgler

Gæsten skal aflevere samtlige nøgler til ferieboligen ved hjemrejse. I modsat fald forbeholder Norsk Hytte Udlejning sig ret til at udskifte låsen for gæstens regning.

 

 

9. Energi, elbiler og vandafregning

 Medmindre andet er angivet i beskrivelsen, er alle ferieboliger opvarmet med el. Hvor der findes pejs/brændeovn kan brænde købes i området, ved booking eller ankomst.

 Lejen for ferieboligen er inklusiv elforbrug og vand medmindre andet er anført, jf. pkt. 4.1.

 

Det er ikke tilladt at oplade elbiler med strøm fra udlejningsejendommen, medmindre der er en ladestander tilknyttet huset. Overtræder lejer dette forbud vil det medføre et gebyr på 2.500 dkr. pr bil som overtræder forbuddet.

Ved gentagne overtrædelser vil der ske bortvisning fra udlejningsejendommen. Overtræder lejer dette forbud er lejer erstatningsansvarlig for alle skader dette måtte medføre.

 

 

10. Slutrengøring

Det fremgår af bekræftelsen/lejebeviset, hvorvidt slutrengøring er inkluderet. I flere ferieboliger er der obligatorisk slutrengøring.

 

10.1 Lejers rengøring

I enkelte ferieboliger er det muligt selv at gøre rent ved afrejse.

 

Lejer er forpligtet til at efterlade ferieboligen i opryddet og grundigt rengjort stand. Herunder skal lejer være specielt opmærksom på rengøring af køleskab, fryser, komfur, ovn, grill og sanitære installationer.

 

10.2 Slutrengøring

Hvis rengøring er inkluderet i lejen, eller hvis lejer har bestilt rengøring, fritager dette ikke lejer for forpligtelsen til at ordne opvask, tømme køleskab, rengøre bageovn og evt. udendørs grill, samt foretage oprydning i og omkring ferieboligen før afrejse.

 

Omkostninger ved manglende eller mangelfuld oprydning/og eller rengøring foretages for lejers regning.

 

11. Skader

Gæsten skal behandle lejeboligen forsvarligt, og aflevere det lejede i samme stand som ved overdragelsen, med undtagelse af almindelig forringelse som følge af slid og ælde.

 

Gæsten er fuldt ansvarlig for alle eventuelle skader, som opstår på ferieboligen og dens inventar, hvis gæsten eller en anden, som er givet adgang til ferieboligen har udvist uforsigtighed.

 

12. Mangler, reklamation og afhjælpning

Ferieboligen overlades til gæsten uden mangler. Såfremt gæsten ved ankomst til ferieboligen konstaterer mangelfuld rengøring, skader eller mangler ved ferieboligen, påhviler det gæsten straks at reklamere, idet ferieboligen i benægtende fald betragtes som overdraget til gæsten uden mangler, og idet lejer i benægtende fald mister retten til at gøre manglen gældende.

 

Reklamationen skal senest fremsættes til guide eller reception den efterfølgende dag kl. 10.00.

 

Norsk Hytte Udlejning har ret til at afhjælpe eventuelle fejl og mangler.

 

Gæsten er i tilfælde af reklamation forpligtet til at give Norsk Hytte Udlejning en rimelig tidsfrist til at rette eller udbedre evt. mangel eller skade.

 

Afrejse fra ferieboligen før lejemålets udløb, uden forudgående aftale med Norsk Hytte Udlejning, sker for gæstens egen regning og risiko. Gæsten risikerer således at ophæve lejemålet uberettiget.

 

Norsk Hytte Udlejning forbeholder sig retten til i forbindelse med en reklamation om muligt - og -efter Norsk Hytte Udlejnings beslutning - at afhjælpe denne ved at overflytte gæsten til en anden feriebolig af tilsvarende pris og kvalitet.

 

 

13. Norsk Hytte Udlejning som formidler

Ferieboligen er ikke ejet af Norsk Hytte Udlejning, men af ferieboligejer. Norsk Hytte Udlejning er den part, der stiller ferieboligen til rådighed for dig på vegne af feriehusejer, og for feriehusejers regning og risiko. Såfremt en booking af ferieboligen mod forventning ikke lader sig gennemføre af årsager, der ligger udenfor Norsk Hytte Udlejnings indflydelse, f.eks. som følge af tvangsauktion, misligholdelse fra ferieboligejers side eller lignende, er Norsk Hytte Udlejning berettiget til at annullere lejemålet mod øjeblikkelig tilbagebetaling af den allerede indbetalte leje til Norsk Hytte Udlejning.

 

Norsk Hytte Udlejning er dog alternativt og efter eget valg berettiget til om muligt at tilbyde lejer en anden tilsvarende feriebolig i samme område og til samme pris.

 

 

14. Force majeure og usædvanlige begivenheder/omstændigheder

I det tilfælde, Norsk Hytte Udlejning og/eller ferieboligejer i væsentlig grad måtte blive forhindret i at opfylde forpligtelser under lejeaftalen som følge af force majeure og/eller usædvanlige begivenheder eller omstændigheder, herunder som følge af, men ikke begrænset til, krig, natur- og forureningskatastrofer, tørke, andre usædvanlige vejrforhold, epidemier, pandemier, karantæne, grænselukning eller lukning af afgrænsede geografiske områder, fødevaremangel eller -rationering, trafikforhold, standsning af valutahandel, strejke eller lockout, er Norsk Hytte Udlejning og/eller ferieboligejer berettiget til at annullere lejeaftalen, og hverken Norsk Hytte Udlejning eller ferieboligejer er herefter ansvarlig for den manglende opfyldelse af lejeaftalen, uanset om force majeuren eller de usædvanlige begivenheder eller omstændigheder kunne forudses ved lejeaftalens indgåelse.

 

Norsk Hytte Udlejning er ved sådan force majeure eller usædvanlige begivenheder eller omstændigheder berettiget til at beholde de af lejer allerede betalte lejebeløb.

 

15. Ændring/aflysning af færge, fly eller andre transportformer

Norsk Hytte Udlejning kan ikke stilles til ansvar i tilfælde af ændringer eller aflysninger af afgange med færge, fly eller andre transportmidler.


I det omfang Norsk Hytte Udlejning får refunderet beløbet fra vores samarbejdspartnere i denne anledning, refunderes den fulde pris på oprindeligt booket transport. Norsk Hytte Udlejning er naturligvis behjælpelig med alternative transportmuligheder. Gæsten afholder udgifterne og evt. prisstigninger i denne forbindelse. 

 

16. Forbehold

Norsk Hytte Udlejning tager forbehold for eventuelle tekniske fejl, trykfejl i materiale og på hjemmeside, forkert opsatte priser og åbenlyse prisfejl.

 

Norsk Hytte Udlejning tager desuden forbehold for tekniske fejl, der kan opstå ved booking. I tilfælde af tekniske booking fejl vil gæsten få refunderet 100 % af indbetalingen.

 

Norsk Hytte Udlejning kan ikke drages til ansvar for prisændring på skileje, liftkort, færgepriser eller rabatter, der ligger udenfor Norsk Hytte Udlejnings kontrol. 

 

17. Bomkort

I visse tilfælde må vejbom passeres for at komme til ferieboligen. Medmindre andet konkret er angivet i bekræftelsen inkluderer lejeprisen ikke bomkort, og det må påregnes, at passage gennem bom sker for egen regning.

 

18. Øvrige oplysninger

18.1 Fortrydelsesret

Denne aftale er ikke omfattet af reglerne om fortrydelsesret.

 

18.2 Særskilt aftale

Såfremt der indgås en særlig skriftlig aftale med Norsk Hytte Udlejning, som på et eller flere områder fraviger de almindelige lejebetingelser, sættes Norsk Hytte Udlejnings øvrige lejebetingelser ikke hermed ud af kraft.

 

19. Norsk Hytte Udlejnings forpligtelser i henhold til databeskyttelsesforordningen

I forhold til databeskyttelseslovgivningen er den dataansvarlige Norsk Hytte Udlejning Aps, CVR-nr. 33638973, Vestergade 41, 7700 Thisted. Enhver henvendelse vedrørende databeskyttelse skal ske skriftligt til følgende e-mailadresse: post@nhu.dk.

 

Norsk Hytte Udlejning behandler de persondata, du har afgivet i forbindelse med din booking, fordi det er nødvendigt for at kunne gennemføre din booking, og dermed opfylde lejeaftalen samt for at overholde retlige forpligtelser, som påhviler Norsk Hytte Udlejning.

 

Vi opbevarer kun dine persondata i den periode det er nødvendigt i henhold til de relevante formål eller i henhold til gældende lovgivning.

 

Du har ret til at blive oplyst om og få kopi af de data, Norsk Hytte Udlejning har registreret, til at få sådanne data ændret, hvis de er urigtige, til at få dem slettet, hvis de ikke længere er nødvendige for at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet, eller hvis behandlingen er ulovlig, samt til at anmode Norsk Hytte Udlejning om at begrænse behandling af dine persondata.

 

20. Værneting og lovvalg

I tilfælde af en tvist mellem parterne anlægges retssagen i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler om stedlig kompetence. Sagen afgøres efter dansk lovgivning.

 

 

21. Rejsegarantifonden

Norsk Hytte Udlejning er medlem af den Danske Rejsegarantifond. Medlemsnr. 2437.

 


Disse lejebetingelser er lavet ud fra et etisk og moralsk hensyn til både lejer og udlejer. Vi vil til enhver tid arbejde på, at vore gæster får en god ferie i vore hytter og lejligheder!


Norsk Hytte Udlejning ApS
Vestergade 41, 7700 Thisted, Danmark
Tel: +45 9617 0111  

Mail: post@nhu.dk
CVR: 3363 8973
Bankforbindelse: 
Sparekassen Vendsyssel, Lemvig + Nordea Lillehammer – se website under kontakt.
Se øvrige kontakt informationer og åbningstider på website under 
kontakt.

 

Revideret 11/12-23 - HF

Se storhytter

Se eksklusive hytter